شرکت مهندسی دقیق کاران سهند
شرکت مهندسی دقیق کاران سهند
شرکت مهندسی دقیق کاران سهند
آذربایجان شرقی- تبریز

در کار تخصصی بلوک زنی برای حمل بتن از بتونیر تا دستگاه کادانو استفاده میگردد