رینکهای ساخت MENZ دارای ضخامت 2 میلیمتر و فرم محاسبه شده برای تحمل بار های سنگین د رلاستیکهای 6 لایه و 8 لایه صنعتی

رینکهای ساخت MENZ دارای ضخامت 2 میلیمتر و فرم محاسبه شده برای تحمل بار های سنگین د رلاستیکهای 6 لایه و 8 لایه صنعتی